TTGV ’nin Yeni Genel Sekreteri Prof.Dr. Sahir Çörtoðlu

Kurucularý arasýnda TÜBÝTAK ’ýn da yer aldýðý,Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý -TTGV ’nin Genel Sekreterliði ’ne Vakýf Yönetim Kurulu ’nca Prof.Dr. Sahir Çörtoðlu atandý. TTGV Genel Sekreterliði,geçtiðimiz Kasým sonunda Dr. Akýn Çakmakcý ’nýn vefatýyla boþalmýþtý. 1945 Safranbolu doðumlu olan Çörtoðlu,1966 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ’nden mezun oldu.

1980 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ’nde Özel Hukuk Alanýnda doktor,1987 yýlýnda Medeni Hukuk Dalýnda doçent,1995 yýlýnda da Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ’nde Medeni Hukuk Anabilim Dalý ’nda profesör ünvanýný aldý.Prof.Dr.Sahir Çörtoðlu 1993 yýlýndan bu yana TTGV Hukuk Müþavirliði görevini yürütmekteydi.


Üniversite  Sanayi  Ýþbirliði

Dr.Akýn ÇAKMAKCI TEZ ÖDÜLÜ Töreni Yapýldý

Kasým ayý içerisinde kaybettiðimiz Dr.Akýn Çakmakcý’nýn Üniversite Sanayi iþbirliðinin somut bir göstergesi olarak baþlattýðý ve yaþamýnýn son günlerinde geliþtirilmesini çok istediði Türkiye Teknoloji Geliþtirme vakfý Tez Ödülü” Bundan sonra “Dr.Akýn  Çakmakcý Tez Ödülü” adý ile yaþatýlacak.

Yüksek Lisans ve Doktora Tez sonuçlarýný ekonomik faydaya dönüþtürmeye yönelik sanayi uygulamalarýný özendirmek amacý ile konan “Dr.Akýn Çakmakcý Tez Ödülü” sonuçlarý 13 Þubat Çarþamba günü,saat 10.30 da Ankara Hilton Otelinde düzenlenen ödül töreninde açýklandý. 

Ödül Töreninde TTGV  Yönetim Kurulu Baþkaný Dr.Fikret Yücel , Tubitak Baþkaný Prof.Dr.Namýk Kemal Pak,  YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Aybar Ertepýnar ve TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu birer konuþma yaptýlar.

Törende Üniversite Sanayi Ýþbirliði sonucunda Sanayide Baþarý ile Uygulanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Sahiplerine ,Tez  Danýþmanlarýna ve Uygulayýcý Sanayi kuruluþ Temsilcilerine Dr.Akýn Çakmakcý Tez ödülü ve plaketleri verildi.

 “Dr.Akýn Çakmakcý Tez Ödülü” 2001-2002 sonuçlarý;

Tez Konusu : Melamin Sülfonat Esaslý Süperakýþkanlaþtýrýcýlarýn elde edilmesi ve Hazýr Betondaki Performanslarýnýn Saptanmasý.
Tez Sahibi : Özlem AKALIN
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.Emin ARCA
Uygulayýcý Kuruluþ: NUH BETON A.Þ

Tez Konusu : 3 Fazlý Asenkron Motorlarýn Tasarým Optimizasyonu.
Tez Sahibi : Serdar HAMARAT
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.H.Bülent ERTAN
Uygulayýcý Kuruluþ : ALARKO CARRIER SAN.TÝC.A.Þ

Tez Konusu : Temel Soðuk Dövme Ýþlemlerinin Sayýsal ve Deneysel Analizi.
Tez Sahibi : Taner MAKAS
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.A.Erman TEKKAYA
Uygulayýcý Kuruluþ: KANCA EL ALETLERÝ DÖVME ÇELÝK VE MAKÝNA SANAYÝÝ A.Þ.

Tez Konusu : Esnek Kural Sistemi Tasarýmý ve Üretim Sistemlerinde Uygulanmasý.
Tez Sahibi : Veli MUTLU
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.Halil ÞENGONCA
Uygulayýcý Kuruluþ: VESTEL ELEKTRONÝK SAN.VE TÝCARET A.Þ

Tez Konusu : GMSK Modem Tasarýmý
Tez Sahibi : Hakan ÖNER
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.Uður ÇÝLÝNGÝROÐLU
Uygulayýcý Kuruluþ: ASELSAN ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.

Tez Konusu : Ozon Tabakasýna Zarar Vermeyen Poliüretanlarýn Termik ve Mekanik Özelliklerinin Ýncelenmesi.
Tez Sahibi : Fatih ÖZKADI
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.Osman F.GENCELÝ
Uygulayýcý Kuruluþ: ARÇELÝK A.Þ.

Tez Konusu : 1200 Baun FSK Tümleþik Modem Tasarýmý.
Tez Sahibi : Barýþ POSAT
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.Uður ÇÝLÝNGÝROÐLU
Uygulayýcý Kuruluþ: ASELSAN ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.

Tez Konusu : IBM-PC Kiþisel Bilgisayarlara Dayalý 12 Kanallý EKG Tasarýmý ve Gerçekleþmesi
Tez Sahibi : Oðuz TANRISEVER
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.Hayrettin KÖYMEN
Uygulayýcý Kuruluþ: TEPA TIBBÝ VE ELEKTRONÝK ÜRÜNLER SAN.VE TÝC.A.Þ.

Tez Konusu : Fýrçasýz Doðru Akým Motorlu Tahrik Sistemlerinde Oniki Darbeli Sürücü
Tez Sahibi : Latif TEZDUYAR
Tez Danýþmaný: Prof.Dr.Emin TACER
Uygulayýcý Kuruluþ: ARÇELÝK A.Þ.


Kalder 2001 Yazılım Sektörü

  • Kalder Yazılımda Toplam Kalite Yönetimi Uzmanlık Grubu Kalder 2001 Yazılım Sektörü Anketi Düzenliyor. 

          Devamı için lütfen tıklayınız.

  • Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Genel Sekreteri Akın Evren, Vakfın 2002 yılı projelerini anlattı. 2002 yılında öncelikle E-Türkiye Eylem Planı ve eğitim konularındaki faaliyetlerine ağırlık vereceklerini söyleyen Evren

          Devamı için lütfen tıklayınız.

Yazılım dünyası hakkında güncel haber almak için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

 

DERGİ ADI WEB SAYFASI
BT-HABER Web Sitesine Git
BT-NET Web Sitesine Git
CHIP Web Sitesine Git
PC-LIFE Web Sitesine Git
PC-MAGAZINE  Web Sitesine Git
PC-WEEK eWEEK Web Sitesine Git
ITB IT Business Web Sitesine Git
GİRİŞİM - KOBİ GİRİŞİM Web Sitesine Git
TECHWEB Web Sitesine Git
INTERNETNEWS Web Sitesine Git
TURK.INTERNET Web Sitesine Git
ZDNET Web Sitesine Git
SOFTWAREMAG Web Sitesine Git
GLOBETECHNOLOGY Web Sitesine Git
VNUNET.COM Web Sitesine Git
SILLICONVALLEY Web Sitesine Git
THENETECONOMY Web Sitesine Git
SMALLBIZTECHNOLOGY Web Sitesine Git

 

 

 
 
© 2001 - 2002 Yazılım Destek Ticaret A.Ş.
 tasarım :