Şirketin amaçları arasında

Yazılım şirketlerine destek vererek, yazılım teknolojisi ürünlerini pazarlayarak, yerli yazılım çalışmalarına kaynak yaratmak, 
Özel sektördeki yazılım firmalarına ve yeni oluşturulmuş girişimci gruplarına, uzmanlık, eğitim, teknik ve mali konularda destek sağlamak, 

devamı için lütfen tıklayınız.

Ulusal Yazılım Sanayiini Geliştirme Projesi, UNDP ve TTGV aracılığı ile Dünya Bankasının desteklediği $ 1.000.000 bütçeli bir projedir. Proje, Kasım 1996'da başlamıştır. Projenin temel amacı, yerli yazılım sanayiinin gelişimine katkıda bulunmak üzere, bir "yazılım proje destek" mekanizması oluşturulmasıdır.
devamı için lütfen tıklayınız.
ODTÜ YGM (ODTÜ Yazılım Geliştirme Merkezi)

İTÜ YGM (İstanbul Teknik Üniversitesi Yazılım Geliştirme Merkezi)

DEÜ YGM (Dokuz Eylül Üniversitesi Yazılım Geliştirme Merkezi)

Yazılım sanayiimizin gelişmesini desteklemek amacıyla 1997 yılında başlatılan "Yazılım Sanayiini Destekleme" projesi (UNDP/TUR/95/002) kapsamında genç yazılımcılara olanaklar sağlayacak üç adet kurulmuştur. YGM’lerde proje yapan firmaların yazılım geliştirme yetenek düzeylerini iyileştirmek, yüksek ürün kalitesi ve verim sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından Yazılım Kalite Merkezi (YKM) kurulmuştur. Yazılım Kalite Merkezi hizmetlerini iki ayrı mekandan verecektir:

devamı için lütfen tıklayınız.

 

düzenli olarak email adresinize ulaştırılacak email bültenimize üye olabilirsiniz.
Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý - TTGV ’nin Genel Sekreterliði ’ne Vakýf Yönetim Kurulu ’nca Prof.Dr. Sahir Çörtoðlu atandý. TTGV Genel Sekreterliði, geçtiðimiz Kasým sonunda Dr. Akýn Çakmakcý ’nýn vefatýyla boþalmýþtý.

devamı için lütfen tıklayınız.

Üniversite  Sanayi  Ýþbirliði
Dr.Akýn ÇAKMAKCI TEZ ÖDÜLÜ
Töreni Yapýldý 

Kasým ayý içerisinde kaybettiðimiz Dr.Akýn Çakmakcý’nýn Üniversite Sanayi iþbirliðinin somut bir göstergesi olarak baþlattýðý ve yaþamýnýn son günlerinde geliþtirilmesini çok istediði Türkiye Teknoloji Geliþtirme vakfý Tez Ödülü” Bundan sonra “Dr.Akýn  Çakmakcý Tez Ödülü” adý ile yaþatýlacak.

devamı için lütfen tıklayınız.

Teknolojik Geliþme ve Rekabet Paneli

24 Ocak 2002 tarihinde Rekabet Kurumu Perþembe Konferanslarý çerçevesinde sayýn Akýn Çakmakçý'nýn anýsýna "Teknolojik Geliþme ve Rekabet Paneli" düzenledi. Dr. Atilla Karaosmanoðlu'nun yönettiði panelde Prof. Dr. Tosun Terzioðlu, Prof. Dr. Sahir Çörtoðlu ve Prof . Dr. Kenan Mortan görüþlerini açýkladýlar. Ýleri tarihlerde yayýn haline gelecek olan Perþembe Konferanslarý Rekabet Kurumu Basýn ve Yayýn Müdürlüðünden temin edilebilir.

Türkiye Kalite Derneği 2001 Yazılım Sektörü Anketi sonuçlandý. Yazılım mühendisleri ve yöneticilerine yönelik anket ulusal yazılım sektörüne bir ayna tutmayı amaçlıyordu.  Anket sonuçları 1 Mart 2002 tarihinde Ýstanbul Odakule'de gerçekleþtirilen bir konferans ile duyuruldu. Konferans davetlileri kendilerine gönderilen þifre ile Anket Sonuç Raporunu indirebilirler.

 
© 2001 - 2002 Yazılım Destek Ticaret A.Ş.
 tasarım :