YAZILIM DESTEK TİCARET A.Ş.

PROJE DESTEKLEME ESASLARI

MADDE 1

Yazılım Destek Ticaret A.Ş. (ŞİRKET); küçük ölçekli yazılım firmalarının ve genç girişimcilerin yazılım ürünleri geliştirmeyi amaçlayan projelerine sermaye ve hizmet desteği vermek üzere duyurular yapar. Bu olanaktan yararlanmak isteyen yazılım şirketleri (MÜŞTERİ ŞİRKET) ve genç girişimciler (GİRİŞİMCİ), Proje Başvuru Formu'nu (YD210) doldurularak doğrudan ŞİRKET'e, bölgesindeki (bu metinde MERKEZ olarak anılan) Yazılım Geliştirme Merkezi'ne (YGM), TEKMER'e veya ŞİRKET tarafından uygun görülecek diğer yerlere başvurur. Form, Proje Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu'ndaki (YD220) kurallara uygun olarak doldurulur.

Proje ile ilgili olarak bir kişi, Proje Yürütücüsü olarak belirlenir. Bu kişi, projenin teknik sorumluluğu ile birlikte, idari ve mali hususlarda da projeyi yürüten ortak veya ortaklarla birlikte ŞİRKET'e karşı “müşterek borçlu ve müteselsil kefil” olarak sorumludur.

MADDE 2

ŞİRKET'e veya başvuru merkezlerine 6 kopya olarak ulaştırılan proje önerileri, ŞİRKET veya yetkilendireceği birimler tarafından format ve genel esaslar yönünden bir ön incelemeye tabi tutulur. İstenen format ve genel esaslara uymayan proje önerileri bir hafta süre verilerek düzeltilmek üzere sahiplerine iade edilir.

MADDE 3

Ön incelemeden geçen ve değerlendirilmeye alınması uygun bulunan projelerle ilgili MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ hakkında bir mali değerlendirme raporu hazırlanır. MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ hakkında yapılan mali değerlendirme ve istihbarat sonunda desteklenmesi uygun bulunan projeler, “DEĞERLENDİRME KOMİTESİ”nin incelemesine sunulur.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ: ŞİRKET, TTGV, TÜBİTAK-TİDEB ve DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI temsilcilerinden oluşur. Gerektiğinde bu komiteye konularında uzman kişiler davet edilir. Komitenin raportörlüğü, ŞİRKET elemanlarınca yürütülür.

Gerekli durumlarda proje konularına özel Alan Komiteleri oluşturulabilir. Bir Alan Komitesinin üye sayısı (üç kişiyi geçmemek kaydı ile) ihtiyaçlar gözönüne alınarak saptanır. Alan Komitesi üyeleri üniversite, kamu araştırma veya uygulama kuruluşları ve/veya özel kuruluşlarda proje konusunda uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilir. Alan komitesi üyeleri değerlendirmelerini en geç iki hafta içinde ve birbirlerinden ayrı olarak ekteki Proje Değerlendirme Formu'na (YD300) uygun olarak yapar ve raporlarını ŞİRKET'e iletir. Değerlendirme Komitesince desteklenmesi uygun bulunan projeler, ŞİRKET Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Alan Komitesi üyelerine ödenecek ücretler; işin kapsamı, niteliği ve günün şartları göz önüne alınarak, ŞİRKET Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

TİDEB tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler için ayrıca değerlendirme yaptırılmayabilir veya sadece projenin “ticarileşme” imkânları araştırılabilir.

MADDE 4

ŞİRKET Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücü ortakları (MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ) ve Proje Yürütücüsü ile ŞİRKET arasında Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi (YD700) imzalanır. Kabul edilen proje, sözleşmenin eki olup, proje süresince verilecek Gelişme Raporları ile Proje Sonuç Raporu'nun tarihleri ve ŞİRKET tarafından sağlanacak destek miktarı, ödeme planı, yürütücü ortakların ve Proje Yürütücüsü'nün idari, mali, hukuki, ticari, bilimsel ve teknolojik yükümlülükleri ile sağlanan desteğin geri ödenmesini garanti edecek ek teminatlar sözleşmede belirtilir. Sözleşmede, sağlanan desteğin ŞİRKET'e belirtilen vadede ve USD bazında faizsiz olarak geri ödeneceği, toplam proje bütçesinin % 3'ünün, ŞİRKET'in idari giderlerini karşılamak üzere kesileceği, projede önerilen/geliştirilen ürünün satışlarından ŞİRKET'in %10 pay alacağı ayrıca bu ürünü temel alarak geliştirilen diğer ürünlerin satışlarından da ürünün katkısına göre belirlenen bir oranda pay alınacağı, ancak satıştan pay alma işleminin MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ'nin kullandığı parasal desteğin tamamını ŞİRKET'e geri ödediği tarihte sona ereceği, bu amaçla ŞİRKET'in satış kayıtlarını kontrol etme hakkına sahip olacağı belirtilir.

MADDE 5

Yazılım projelerinin finasmanı ile ilgili olarak:

(a) ŞİRKET, yurtiçi ve yurtdışında pazar potansiyeli yüksek olan yazılım ürünleri geliştirmeyi amaçlayan projeleri destekler. Desteklemede öncelik verilecek ürün türleri ve teknolojiler ŞİRKET tarafından her yıl yeniden belirlenir ve duyurulur.

(b) Proje bütçesi giderleri aşağıdaki gider türleri ile ilgili olmalıdır:

  • Yazılım geliştirme personelinin giderleri,
  • Yazılım geliştirme çalışmaları için kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri,
  • Yazılım geliştirme amaçlı danışmanlık hizmetleri ve buna eşdeğer hizmet alım giderleri,
  • YGM, TEKMER ve TEKNOPARK'lara ödenen kira ve hizmet giderleri (bu “MERKEZ”ler dışında yerlere ödenen kira ve diğer giderler dikkate alınmaz),
  • Yazılım kalite çalışmaları ve onaylama giderleri,
  • Pazar analizi ve ürünü pazara hazırlama giderleri,
  • Doğrudan yazılım geliştirme çalışmaları ile ilgili malzeme alım giderleri.

(c) Proje süresi en fazla 12 (oniki) aydır. Bu süre, MÜŞTERİ ŞİRKET'in veya GİRİŞİMCİ'nin, Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi'nde belirtilen Proje Sonuç Raporu tarihinden en az bir ay önce ve makul gerekçelerle yapacağı yazılı başvuru sonucunda ve varsa ilgili MERKEZ'in önerisi üzerine ŞİRKET Yönetim Kurulu kararı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir.

(d) Bir projeye sağlanan destek miktarı en fazla 50.000 USD'dir. Sağlanan destek tutarı proje bütçesinin % 50'sini aşamaz.

(e) Borçlandırma, ödeme ve tahsilat işlemleri ABD Doları (USD) bazında yapılır.

(f) Projeye sağlanacak parasal destek; aylık bazda, destek kapsamına giren giderler, faturalar ve ödeme belgelerinin bir icmal cetveline eklenerek yapılan başvuru üzerine, KDV hariç fatura tutarları dikkate alınarak, destek oranında ve başvuru yapılan tarihi izleyen takvim ayının sonuna kadar MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ'nin göstereceği banka hesabına aktarılır.

(g) Her ödeme için, MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ ödeme belgeleri ile birlikte, talep ettiği parasal destek tutarı kadar ŞİRKET lehine tanzim edeceği bir “bono”yu ŞİRKET'e gönderir.

(h) ŞİRKET tarafından sağlanan finansman desteği için kabul edilebilecek ek teminat çeşitleri ve miktarı, Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi'nde belirtilir.

(i) TİDEB yardımdan yararlanan MÜŞTERİ ŞİRKET, kendisine yapılacak ilk parasal destek ödemesinden önce, TİDEB yardımının ŞİRKET'e temlik edildiğine dair belgeyi ŞİRKET'e verir.

MADDE 6

ŞİRKET tarafından desteklenmesine karar verilen her proje; bilimsel, teknolojik, idari, mali, ticari ve hukuki yönlerden ŞİRKET veya görevlendireceği elemanlar tarafından izlenir. ŞİRKET, bilimsel, teknolojik ve ticari yönden gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir uzman kişi veya kurumu ŞİRKET Yönetim Kurulu kararıyla “izleyici” olarak atayabilir. İzleyici olarak öncelikle uygun nitelikteki YGM, TEKMER, TEKNOPARK elemanlarından yararlanılır. MÜŞTERİ ŞİRKET veya GİRİŞİMCİ tarafından Yazılım Projesi Destekleme Sözleşmesi'nde belirtilen tarihlerde verileceği taahhüt edilen Gelişme Raporları'nın değerlendirilmesi izleyiciye yaptırılır. Hazırladıkları rapor karşılığında, izleyicilere ŞİRKET Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda bir ücret ödenir.

Gelişme Raporu dönemi içindeki tüm harcamalarla diğer idari, mali, ve hukuki işlemlerin usulune uygun olarak yapılıp yapılmadığı ŞİRKET yetkilileri veya görevlendireceği elemanlar tarafından denetlenir. Yürütücü ortakların proje süresince yapmayı taahhüt ettikleri nakdi harcamaların yapılıp yapılmadığı ve yazılım projesinin proje planında belirtildiği gibi sürdürülüp sürdürülmediği belgeler üzerinde ve gerektiğinde mahallinde izlenir ve denetlenir.

Proje Yürütücüsü ile yürütücü ortaklar, projenin izlenmesi ile ilgili olarak istenilen her türlü bilgi ve belgeyi izleyicilere vermekle yükümlüdürler.

MADDE 7

Sonuçlanan projenin bilimsel ve teknolojik tüm yönlerini kapsayan Proje Sonuç Raporu, sözleşme süresinin tamamlanmasını izleyen bir ay içinde dört kopya olarak ŞİRKET'e verilir. Ayrıca, proje sonuçlarının hangi mekanizma ve yöntemlerle ticari uygulamalara geçirilebileceği ve sonuçta beklenen kâr ve diğer gelirlerin ayrıntılarını gösteren Ticari Uygulama Raporu ile tüm harcamaları içeren Mali Rapor da Proje Sonuç Raporu'na eklenir.

Söz konusu raporlar ticari uygulamaya yönelik bir bilimsel ve teknolojik çalışmanın takdimi için gereken tüm unsurları içerecek şekilde ŞİRKET Yönetim Kurulu'nca belirlenen formata uygun olarak hazırlanır.

İzleyiciler kendilerine verilen raporları en geç iki hafta içinde inceleyerek, kendi görüşleri ile birlikte ŞİRKET'e iletirler. ŞİRKET gerek gördüğü hallerde raporları Proje Yürütücüsü'ne geri vererek, bunlar üzerinde görülen değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

Tüm raporlar ve yetkilendirilen birim görüşleri ŞİRKET tarafından değerlendirilir.

MADDE 8

Projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili her türlü yazışma ve rapor gizlidir. Ancak, Proje Sonuç Raporu kabul edilen bir projede elde edilen bilimsel ve teknolojik sonuçlar ve bunlardan beklenen yararlar gerektiğinde ŞİRKET tarafından yayımlanmak üzere ŞİRKET'e teslim edilir.

Proje Yürütücüsü ve yürütücü ortakları, ŞİRKET desteğini belirtmek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında proje ile ilgili makale ve raporlar yayımlayabilirler ve tebliğler sunabilirler. Ancak bunların birer örneğinin ŞİRKET'e gönderilmesi zorunludur.

Yürütücü ortaklar, projenin devamı süresince birbirlerine veya yetkilendirilen MERKEZ'lerdeki diğer müşteri şirketlere aktaracakları bilimsel, teknolojik, ticari ve diğer bilgi ve verilerin gizli tutulmasından kendileri sorumludur.

ŞİRKET, proje sonucunda alınan patentler ve sonuçların ticari uygulamaya geçirilmesinden elde edilecek kârlar ve diğer gelirler üzerinde, bu esaslarda belirtilen hususlar dışında hak öne süremez.

MADDE 9

Projenin bilimsel, teknolojik, idari, mali ve hukuki yönden ŞİRKET tarafından kabul edildiği şekilde yürütülmesinden, personel harcamaları ile ilgili yasal kesintilerin zamanında ve yürürlükteki mevzuata göre ilgili mercilere yatırılmasından, proje ile ilgili raporların zamanında verilmesinden ve projenin yürütüldüğü yerlerde iş güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınmasından ŞİRKET'e karşı Proje Yürütücüsü ve yürütücü ortaklar müteselsilen sorumludur.

Proje Yürütücüsü'nün değiştirilmesi için yürütücü ortakların müşterek önerisi ve ŞİRKET'in onayı şarttır. Diğer proje personelinin değiştirilmesi Proje Yürütücüsü ve/veya yürütücü ortakların yetkisinde olmakla birlikte bu gibi değişikliklerin önceden ŞİRKET'e bildirilmesi zorunludur.

 
 
© 2001 - 2002 Yazılım Destek Ticaret A.Ş.
 tasarım :