1. Yazılım teknolojileri ile ilgili yurtta ve dünyadaki son gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarını, eğitim-öğretim kurumları, araştırma kuruluşları, teknoparklar, üniversiteler, sanayi kuruluşları, ve özel sektör ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının, eğitim-öğretim kurumlarının, araştırma kuruluşlarının, sanayi kuruluşlarının, özel sektörün ve yerel yönetimlerin yazılım teknolojisi ürünlerine olan ihtiyaçlarını incelemek, mevcut ve potansiyel talebi araştırmak, değerlendirmek ve çözümler sunmak
 3. Yazılım teknolojileri ürünlerinin yazılım evlerinde üretilmesini, tanıtılmasını, pazarlanmasını, dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlamak ve bu tür faaliyetlere destek vermek ve yazılım evleri, tekno parklar, bilim parkları kurmak ve işletmek
 4. Yazılım projelerini yaptırmak, gerektiğinde yapmak ve yazılım projelerine destek vermek.
 5. Teknoparklarda ve üniversitelerdeki yazılım evlerinin alt yapılarını güçlendirmek, buralarda yürütülecek yazılım projelerine teknik ve mali destek sağlamak.
 6. Yazılım teknolojileri ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri vermek
 7. Yazılım Teknolojileri ürünlerini satmak ve/veya ortak olduğu veya olmadığı şirketler aracılığı ile sattırmak,
 8. Yazılım teknolojileri ile ilgili eğitim faaliyetleri yapmak, bu amaçla kurslar , seminerler, koferanslar, tanıtım ve karşılıklı tartışma programları düzenlemek,
 9. Yerli ve yabancı şirket ve kuruluşlarla işbirliği, lisans ve teknik yardım anlaşması dahil her türlü sözleşme yapmak,
 10. Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, acentalık almak
 11. Sattığı yazılım teknolojileri ürünlerinin bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapmak veya başka kişi ve şirketlere yaptırmak ve bu konuda yeni hizmet şirketleri kurmak, 
 12. Yazılım teknolojileri ürünlerinin ithalatını ve ihracatını yapmak, yaptırmak ve/veya aracılık etmek,
 13. Bağış ve hibe kabul etmek,
 14. Her nevi ortaklıklar ve şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak,
 15. Yazılım evlerinde yürütülecek projeler için finansman kaynağı yaratmak, kullanmak, kullandırmak, yerli ve yabancı finans kaynakları ile ilişkiler kurmak, geliştirmek,
 16. Aracılık faaliyetleri kapsamında olmamak ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile her türlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz, ve temettü kuponları ile menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devir almak, devretmek, satmak ve her çeşit mal ve menkul kıymetlerle, değiştirmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak vermek
 17. Taşınır veya taşınmaz her türlü malı devralmak, satın almak, kiralamak veya bunları devretmek, satmak, kiraya vermek veya üzerlerine ipotek dahil her türlü teminat beyanı hak tesis etmek ve bunları fekketmek veya kendi lehine tesis edilen her türlü aynı teminat veya aynı hakları kabul etmek
 18. Her türlü hak ve alacakları temellük etmek ve bunları devir ve temlik etmek veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis etmek, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul etmek.

 

 
 
© 2001 - 2002 Yazılım Destek Ticaret A.Ş.
 tasarım :