Dokuz Eylül Üniversitesi Yazılım Geliştirme Merkezi


DEÜ Yazılım Geliştirme Merkezi 

DEÜ Yazılım Geliştirme Merkezi (YGM) Yazılım Destek A.Ş. nin İzmir deki kolu olarak kurulmuştur. Yazılım Destek A.Ş. nin %50 hissesi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına, geri kalan %50 hissesi ise İzmir Teknopark A.Ş., Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Vakıfları'na ait bir Şirkettir.

Şirketin kuruluş amacı; ulusal yazılım sanayinin gelişimini desteklemektir. Şirket, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının, ülke genelinde her türlü Ar-Ge'yi desteklemesine benzer bir uygulama ile yazılım sektöründe özgün yazılım geliştirmeyi proje bazında desteklemektedir. Bu şirket; UNDP (United Nations Development Program) ve TTGV aracılığıyla Dünya Bankası tarafından desteklenen "Assistance to Develop Indigenous Software Industry" adlı ve bir milyon dolar bütçeli proje ile ilişkili olarak kurulmuştur.

Yazılım sanayii destekleme projesinin temel amacı; Istanbul (ITÜ), Ankara(ODTÜ) ve Izmir'de(DEÜ, İYTE, İTAŞ) birer Yazılım Geliştirme Merkezi ve TÜBITAK-Marmara Araştırma Merkezi, TÜBITAK-Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesinde birer Yazılım Kalite Merkezleri kurmak ve Yazılım Destek A.Ş. ile koordinasyon içerisinde hareket ederek, özgün yazılımların geliştirilmesi için proje bazında yazılım şirketlerine destek sağlamaktır. Söz konusu UNDP projesi kapsamında, Yazılım Geliştirme Merkezleri ile Yazılım Kalite Merkezlerine teçhizat, yazılım ve uluslararası danışmanlık sağlanarak bir altyapı oluşturulmaktadır. Gerek projenin, gerekse Yazılım Destek A.Ş.'nin amacı; kurulan merkezlerde ya da Yazılım Destek A.Ş'de yazılım geliştirmek değil, yazılım geliştirilmesi için ortam ve destek sağlamak ve yazılım geliştirtmektir. 

Merkezin Genel İşleyiş Şeması 

YDAŞ YÖNETİM KURULU

Koordinasyon Kurulu ( DEVAK 2, YİTAŞ 1, İYTE 1 Temsilcileri ve Onur Demirörs, Nesim Levi, Sıtkı Aytaç)
Teknik Yönetim (Onur Demirörs)
Operasyon Yönetimi ( Nesim Levi)
   İzmir YGM Altyapı
   İzmir YGM Sekreterya
   İzmir YGM Teknik Bakım
   İzmir YGM Şirketler

İzmir Koordinasyon Kurulu

4 kişiden oluşur taraflar yönetim kurulu üyeliği payı oranında DEU 2, İTAŞ 1 ve İYTE 1 temsilci ile katılır. Komisyon en az 2 yılda bir yeniden oluşturulur. Komisyon aşağıda tanımlanan işlerden sorumludur

Operasyon Yönetimi 
Operasyon yöneticisi teknoloji yöneticisi ile koordinasyon içinde aşağıda tanımlanan işlerden sorumludur

İzmir YGM hizmetlerinin tanıtımı ve işbirliği kurmak isteyen şirketler ile gerekli iletişimin sağlanması. 
İzmir YGM ile işbirliği kuracak şirketlerle kira, hizmet alımı ve proje kapsamında prortokol ve sözleşmelerin yapılması ve paılan sözleşmelerin takibi. 
İzmir YGM ile ilişki içindeki (proje, mekan, hizmet) şirketlerin marketlerinin geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti verilmesi. 
İzmir YGM sekreterliği ve altyapı bakım personeli ile birlikte merkezin günübirlik hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması 
Teknik Yönetim 
Teknoloji yöneticisi operasyon yöneticisi ile koordinasyon içinde aşağıda tanımlanan işlerden sorumludur

İzmir YGM hizmetlerinin tanıtımı ve işbirliği kurmak isteyen şirketler ile gerekli iletişimin sağlanması. 
İzmir YGM'nin ihtiyaç duyduğu/duyacağı donanım, yazılım araçları (analiz ve tasarım, CASE, proje yönetimi, konfigürasyon yönetimi gibi), hizmet ve kitap/dergilerin belirlenmesi. 
İzmir YGM'ye alınması kararlaştırılna donanım, yazılım, hizmetler ile ilgili teknik şartnamelerinin hazırlanması ve alımı. 
İzmir YGM'de yer alacak şirketlere yazılım geliştirme süreçleri, yöntemleri ve araçları hakkında danışmanlık hizmetinin verilmesi. 
İzmir YGM'de yer alacak şirketlerin performanslarının değerlendirilmesi, projelerin değerlendirilerek istenilen aralıklarda YDAŞ yönetim kuruluna rapor sunulması. 
İzmir YGM'ye başvuracak şirketlerin projelerinin değerlendirilmesi ve YDAŞ yönetim kuruluna bu raporların sunulması. 
İzmir YGM altyapı uzmanını ile birlikte teknik problemlerin (donanım, yazılım, ağ ile ilgili) ortadan kaldırılması. 
Teknik yönetim ile ilgili durum raporlarının istenilen aralıklarda hazırlanarak İzmir Koordinasyon kuruluna sunulması.

 
 
 
© 2001 - 2002 Yazılım Destek Ticaret A.Ş.
 tasarım :